Allmänna villkor

Allmänna villkor, Ethic Clean AB

Våra tjänster

Våra olika tjänster framgår av beskrivning på hemsidan. Det är kundens ansvar att förvissa sig om vad som omfattas av varje typ av tjänst. Om kunden beställer en tjänst som inte är ändamålsenlig, har Ethic Clean AB skyldighet att avråda från tjänsten.

Priser

Vid varje tidpunkt gällande priser återfinns i hemsidans prislista. Samtliga priser som avser privatkunder omfattar mervärdesskatt med 25 procent. Prislistan för företag inkluderar inte mervärdesskatt, varför 25 procent i mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

Betalningssätt och villkor

Betalning för beställd tjänst sker genom Nets/Teller, som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras enligt kortnätverkets regelverk. Företagskund kan avtala om fakturabetalning. Ethic Clean AB inhämtar kreditupplysning på fakturerade kunder om detta betraktas som påkallat. Vid försenad fakturabetalning utgår dröjsmålsränta om fn 12 procent årligen. Vid betalningspåminnelse utgår påminnelseavgift med 60 kronor.

Personuppgifter
All kundinformation behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Uppgifter som kan knytas till person, kommer aldrig att bli tillgängliga för tredje part eller kopplas till annat elektroniskt register.

Beställning av tjänst

Kunden beställer önskad tjänst via hemsidan samt betalar i förskott vid beställningen (gäller ej fakturakunder).  Ethic Clean AB sänder så snart kan ske en beställningsbekräftelse till kunden via push-meddelande. Ethic Clean AB kommer att så snart kan ske utföra beställningen. Om den av kunden beställda tjänsten inte bedöms tillräcklig för att nå ett gott resultat, eller vara olämplig, skall kunden genom beställningsbekräftelsen uppmanas att göra tilläggsbeställning av tex extra avfettning. I annat fall utför Ethic Clean AB den beställda tvätten och kunden accepterar resultatet. Om tjänsten på annat sätt bedöms olämplig, skall Ethic Clean AB avråda från tjänsten. Om kunden avstår från rekommenderat tilläggsbeställning eller vidhåller avrådd beställning, utför Ethic Clean AB den beställda tjänsten och kunden anses ha accepterat resultatet

Tider

En beställd tjänst skall inledas inom 150 minuter från det beställningen inkommit till Ethic Clean AB, om inte parterna avtalat om annat. Om en tjänst inte kan utföras inom denna tid, skall Ethic Clean AB snarast kontakta kunden och ge denne tillfälle att avbeställa tjänsten eller acceptera en längre väntetid. Om Ethic Clean AB utan sådan uppgörelse med kunden är förenat med tjänsten, skall hela kostnaden återbetalas till kunden (alternativt inte faktureras).

Rätt till avbeställning

Kunden har i övrigt rätt att avbeställa beställd tjänst fram till dess Ethic Clean AB ankommit till den avtalade arbetsplatsen, varvid betalt belopp återbetalas. Om avbeställning sker senare, skall kunden svara för kostnaden för tjänsten, vare sig den utförs eller inte.

Utförande av tjänsten

Kunden har ansvar för att rätt och fullständig adressuppgift, registreringsnummer och vid behov kompletterande uppgift om bilens placering, anges i beställningen, och att bilen är tillgänglig för Ethic Clean AB (således inte bakom låst grind eller annat hinder). Det skall finnas fritt utrymme om 40 cm runt hela bilen, för att tjänsten skall kunna utföras.

Om felaktig adress angivits eller annat hinder enligt ovan förelegat, som föranlett att Ethic Clean AB inte kunnat utföra tjänsten, skall betalning för tjänsten ändå utgå.

Tillträde till innerutrymmen

För vissa tjänster skall Ethic Clean AB bredas tillträde till bilens innerutrymmen. Vid beställning av sådan tjänst, ankommer det på kunden att vid bilens uppställningsplats eller i dess omedelbara närhet tillhandahålla Ethic Clean AB nyckel till bilen, samt efter utförd tjänst ta emot nyckel eller anvisa annan avlämningsplats i bilens omedelbara närhet. Om kunden anvisar annan mottagare eller plats för deponering av nyckel, friskriver sig Ethic Clean AB för allt ansvar till följd av att nyckel förkommer eller missbrukas.

Ethic Clean AB friskriver sig vidare från ansvar för stöldbegärlig egendom som förvaras i bilens innerutrymmen. Det ankommer på kunden att tillse att sådan egendom inte förvaras i bilen under arbetet. Denna friskrivning är motiverad av dels försäkringsvillkor och dels av Ethic Clean AB:s önskan att dess medarbetare inte skall riskera anklagas för oegentligheter i tjänsten.

Skada på kundens egendom

Ethic Clean AB ansvarar för skada på fordon som av oaktsamhet vållas av dess medarbetare, utrustning eller material.  Ethic Clean AB har ansvarsförsäkring för sådan skadeståndsskyldighet. För skada som inte omfattas av ansvarsförsäkring, är skadeståndsskyldigheten begränsad till hälften av ett prisbasbelopp. Ansvaret omfattar skada på kundens egendom och inte indirekt skada.

Kunden skall reklamera synlig skada som åsamkats av Ethic Clean AB inom två dygn från tjänstens utförande. Om skadan yppas senare, skall reklamation ske inom en vecka från det kunden noterat skadan. Om reklamation inte sker enligt ovan, har kunden förlorat sin rätt till ersättning.

Om kunden inte framställt krav när mer än två år förflutit från den skadegörande tjänsten, är rätten till ersättning förlorad.

Konsumenttjänstlagen
I förhållandet mellan Ethic Clean AB och kund som är privatperson (konsument) gäller konsumentköplagen. Om tvingande reglering i konsumentköplagen är mera förmånlig för konsumenten än dessa villkor, gäller lagen.

 

Kontaktinformation

Frågor om villkor kan skickas till kontakt@ethic-clean.se

Betalningar

Användarvillkor för PayEx Faktura (SE)

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: [Den faktureringsavgift vi tillämpar kommer läggas upp strax]. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.